Naša stránka

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky nákupu Becker Familienholding GmbH & Co. KG

1. uzavretie zmluvy

1.1 Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zakladá výlučne na týchto všeobecných nákupných podmienkach. Všeobecné podmienky klienta sa týmto odmietajú. Všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa sa vzťahujú aj na všetky budúce dodávky a služby Zhotoviteľa pre Objednávateľa až do platnosti nových Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa.

1.2 Objednávky, dohody a zmeny sú záväzné len vtedy, ak ich vydá alebo potvrdí oddelenie nákupu objednávateľa písomne, faxom alebo v elektronickej forme.

2. ceny

2.1 Dohodnuté ceny sú pevné ceny a podliehajú dani z pridanej hodnoty podľa platnej sadzby – clo zaplatené na mieste použitia, vrátane nákladov na balenie a prepravu.

3. doklad o pôvode, doklad o DPH, vývozné obmedzenia

3.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne predložiť akýkoľvek dôkaz o pôvode požadovaný Objednávateľom so všetkými potrebnými údajmi a riadne podpísaný. To isté platí pre dôkazy týkajúce sa DPH pri dodávkach do zahraničia a v rámci Spoločenstva

4. dodávky, termíny, oneskorenia

4.1 Dohodnuté termíny a lehoty sú záväzné. Rozhodujúce pre dodržanie dátumu dodania alebo dodacej lehoty je prevzatie tovaru zákazníkom. Ak nebola dohodnutá dodávka “voľných prác” (DDU alebo DDP podľa Incoterms 2010), zhotoviteľ je povinný dať tovar k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu s prihliadnutím na čas nakládky a expedície, ktorý sa dohodne s dopravcom.

4.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o akomkoľvek oneskorení dodávky, ak nastanú alebo sa stanú rozpoznateľnými okolnosti, ktoré znamenajú, že termín dodávky nemôže byť dodržaný.

4.3 V prípade omeškania dodávky si objednávateľ vyhradzuje právo účtovať zhotoviteľovi akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z použitia alternatívneho tovaru, alternatívnych zdrojov dodávok, premiestnenia výrobných zákaziek alebo zmeny výrobného harmonogramu, ako aj neplánované nastavenia, špeciálne zmeny, špeciálne cesty atď.

5. kvalita

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať materiálové špecifikácie objednávateľa. Akékoľvek odchýlky musia byť oznámené písomne pred dodaním. Tovar sa môže dodať až po písomnom schválení žiadosti o povolenie odchýlky zo strany zákazníka.

5.2 Odchýlky v kvalite a množstve sa v každom prípade považujú za včas oznámené, ak ich objednávateľ oznámi zhotoviteľovi do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru objednávateľom. Skryté vady sa v každom prípade považujú za oznámené, ak sú oznámené zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od ich zistenia.

6 Nároky z vád a regresné nároky

6.1 V prípade vád máme nárok na zákonné nároky bez obmedzenia.

6.2. Akékoľvek prerušenie, testovanie, nastavenie a iné dodatočné náklady spôsobené chybnou kvalitou výrobku sa v plnej miere prenesú na zhotoviteľa.

7 Zodpovednosť za výrobok

7.1 Ak budú voči nám uplatnené nároky na základe zodpovednosti za výrobok, zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť nás za takéto nároky, ak a v rozsahu, v akom bola škoda spôsobená vadou predmetu zmluvy dodaného zhotoviteľom. V prípadoch zodpovednosti za zavinenie sa to však vzťahuje len na prípady zavinenia zhotoviteľa. V takýchto prípadoch znáša všetky náklady a výdavky vrátane nákladov na akékoľvek právne kroky alebo kroky na stiahnutie z trhu zhotoviteľ. Vo všetkých ostatných ohľadoch platia zákonné ustanovenia.

8 Miesto plnenia, čiastočná neplatnosť, súdna príslušnosť, rozhodné právo

8.1 Miestom plnenia pre obe strany a výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvy je sídlo objednávateľa.

8.2 Ak by niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok a ostatných uzavretých dohôd bolo alebo sa stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú povinní nahradiť neplatné ustanovenie ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia.

8.3 Okrem zmluvných ustanovení sa uplatňuje výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko, ktoré sa vzťahuje na právne vzťahy tuzemských zmluvných strán, s výnimkou kolíznych noriem a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Všeobecné podmienky dodávok, ACP SARL

1. oblasť použitia, ponuky

1.1 Tieto všeobecné podmienky predaja a dodávky sa vzťahujú na všetky zmluvy s podnikmi a inými organizáciami vrátane budúcich zmlúv s podnikmi, právnickými osobami verejného práva a osobitnými verejnými fondmi, na dodávky a iné služby vrátane zmlúv o dielo a na dodávky nevýrobného tovaru. Podmienky nákupu zákazníka nie sú akceptované, aj keď nie sú výslovne popreté po ich prijatí nami.

1.2 Naše ponuky sú nezáväzné. Naše písomné potvrdenie objednávky je záväzné, pokiaľ ide o predmet zmluvy. Ústne dohody, záruky, vedľajšie dohody a zmluvné zmeny musia byť potvrdené písomne, aby boli platné.

1.3 Dokumenty týkajúce sa našich ponúk, ako sú ilustrácie, výkresy a údaje týkajúce sa hmotnosti a rozmerov, sú približné, ak nie sú výslovne uvedené ako záväzné. Ponechávame si vlastnícke a autorské práva na naše odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty; tieto nesmú byť sprístupnené tretím stranám.

2. ceny

2.1 Ak nie je dohodnuté inak, naše ceny sú uvedené bez prác. K dodávkam v rámci Nemecka sa pripočítava DPH.

2.2 Ak sa v období medzi uzavretím zmluvy a dátumom dodania výrazne zvýšia náklady, ako sú najmä náklady na mzdy, suroviny, polotovary, energie alebo dopravu, dohodnutá cena sa môže upraviť podľa vplyvu príslušných nákladových faktorov.

2.3 Ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je v našich faktúrach uvedené inak, sú naše faktúry splatné bezodkladne po ich doručení, a to bez zrážky. Platba sa uskutoční tak, aby sme ju mali k dispozícii v deň splatnosti. Zmenky a šeky sú prijateľné len na základe dohody a na základe plnenia a len vtedy, ak je možné ich diskontovať. Všetky náklady spojené s platbou znáša zákazník.

2.4 V prípade prekročenia termínu splatnosti alebo omeškania platby sa účtuje úrok vo výške 8 % nad základnú úrokovú sadzbu banky, pokiaľ nebola dohodnutá vyššia úroková sadzba. Vyhradzujeme si právo požadovať ďalšiu náhradu škody v súvislosti s oneskorenou platbou.

2.5 Právo na zadržanie a právo na započítanie platby zo strany zákazníka je prijateľné len vtedy, ak sú jeho protipohľadávky nesporné alebo stanovené zákonom.

3. dodanie a prenos rizika.

3.1 Uvedené dodacie lehoty sú približné. Dodacie lehoty začínajú plynúť najskôr v deň potvrdenia našej objednávky, nie však pred dodaním potrebných dokumentov, schválení a povolení zo strany zákazníka. Všetky dohodnuté zálohy musia byť tiež zaplatené.

3.2 Termín dodania sa považuje za splnený, ak tovar, ktorý má byť dodaný, opustil náš závod v tento deň, alebo ak tovar nemôže byť odoslaný alebo nemôže byť odoslaný včas bez nášho zavinenia, ak bol zákazník informovaný, že tovar je pripravený na prevzatie.

3.3 Naša povinnosť dodávať predpokladá správne a včasné dodávky zo strany našich subdodávateľov, pokiaľ takéto nesprávne alebo oneskorené dodávky nezaviníme my alebo naše konanie. Dodacia lehota sa primerane predĺži v prípade porúch v práci, najmä štrajkov a výluk, ako aj v prípade výskytu nepredvídateľných prekážok, ktoré ležia mimo našej sféry vplyvu, pokiaľ je možné preukázať, že tieto prekážky majú významný vplyv na našu výrobu alebo dodávku výrobku. To platí aj v prípade, že v spoločnostiach našich subdodávateľov nastanú nepriaznivé okolnosti. Prekážky a okolnosti sa tiež nepovažujú za našu zodpovednosť, ak sa vyskytnú v rámci existujúceho omeškania. O začiatku a konci takýchto prekážok v dodávkach budeme zákazníka informovať čo najskôr.

3.4 Tovar, ktorý je deklarovaný ako pripravený na vyzdvihnutie, musí zákazník vyzdvihnúť okamžite. V opačnom prípade sme oprávnení podľa vlastného uváženia tovar odoslať alebo uskladniť na náklady a riziko zákazníka.

3.5 Riziko prechádza na zákazníka odovzdaním tovaru dopravcovi alebo prepravnej spoločnosti, alebo keď sa začne skladovanie v súlade s bodom 3 vyššie, najneskôr však vtedy, keď tovar opustí náš závod alebo sklad. To platí aj v prípade, ak doručenie realizujeme my. Poistenie zabezpečujeme na požiadanie a na náklady zákazníka.

3.6 Ak neexistuje osobitná dohoda, vyberáme dopravný prostriedok, prepravnú trasu a dopravcu alebo cestnú prepravnú spoločnosť.

3.7 Sme oprávnení realizovať čiastkové dodávky v primeranom rozsahu.

3.8 Zákazník je povinný prevziať dodaný tovar, aj keď vykazuje drobné vady.

3.9 V prípade oneskoreného dodania môže zákazník stanoviť primeranú odkladnú lehotu. Ak sa dodávka neuskutoční v tejto dohodnutej lehote, zákazník má právo odstúpiť od tej časti zmluvy, ktorá ešte nebola splnená. Nároky na náhradu škody sa v takýchto prípadoch riadia podľa odseku V11 tejto zmluvy.

4 Vyhradenie vlastníckeho práva

4.1 Všetok dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom (tovar s výhradou vlastníctva) až do úplného zaplatenia. To sa týka najmä platieb, ktoré nám prináležia v rámci tohto zmluvného dojednania (rezervácia bežného účtu). To sa vzťahuje aj na budúce pohľadávky vyplývajúce z obchodného vzťahu, napríklad z prijatých zmeniek, a tiež v prípade, že sa majú uskutočniť platby za konkrétne pohľadávky. Právo na prijatie platby sa definitívne končí zaplatením všetkých dlžných súm vrátane platieb v súvislosti s rezerváciou bežného účtu.

4.2 Ďalšie spracovanie tovaru s výhradou vlastníctva sa vykonáva pre nás ako výrobcu v zmysle § 950 nemeckého občianskeho zákonníka bez toho, aby sme boli povinní ho spracovať. Spracovaný tovar sa považuje za tovar s výhradou vlastníctva v zmysle vyššie uvedeného bodu 1. V prípade spracovania, úpravy alebo kombinácie s iným tovarom, ktorý nie je naším vlastníctvom, máme nárok na spoluvlastnícky podiel na novej veci vo výške nášho podielu na tovare vyjadreného ako podiel fakturovanej hodnoty spracovaného, upraveného alebo kombinovaného tovaru s výhradou vlastníctva k fakturovanej hodnote iného spracovaného, upraveného alebo kombinovaného tovaru.

4.3 Zákazník môže tovar s výhradou vlastníctva predať len v rámci bežného obchodného styku a pokiaľ jeho platby
za tovar nie sú oneskorené za predpokladu, že práva z ďalšieho predaja sú nám postúpené v súlade s bodmi 4 a 6 nižšie.

4.4 V prípade ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníckeho práva alebo nového spracovaného tovaru nám výrobca už teraz postupuje svoje práva voči zákazníkovi, pokiaľ ide o platbu,
vrátane všetkých zostatkov na bežných účtoch v zmysle poskytovania zabezpečenia bez potreby osobitnej dohody. Ak zákazník predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, spolu s
iný tovar, ktorý sme nepredali, budú pohľadávky z ďalšieho predaja postúpené na nás v pomere fakturovanej hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k fakturovanej hodnote iného tovaru, ktorý sa predáva. V prípade predaja tovaru, ku ktorému máme spoluvlastnícke právo, sa nám pridelí časť zodpovedajúca nášmu podielu na tovare. Toto predbežné zadanie už teraz akceptujeme. V súvislosti so všetkými vyššie uvedenými pohľadávkami máme bez obmedzenia nárok na oddelenie a vrátenie majetku alebo vrátenie rovnocenného majetku.

4.5 Zákazník je oprávnený uplatniť pohľadávky, ktoré nám boli postúpené. Toto právo uplatniť pohľadávky neoprávňuje zákazníka nakladať s pohľadávkami iným spôsobom, napríklad postúpením alebo založením ako zábezpeka. Ak zákazník nesplní svoj záväzok voči nám včas, sme oprávnení zrušiť právo na uplatnenie pohľadávok a požadovať od zákazníka, aby obratom informoval svojho zákazníka o postúpení práv.

4.6 Ak hodnota existujúcich zábezpek prevyšuje zabezpečené pohľadávky v súčte o viac ako 20 %, sme na žiadosť zákazníka povinní uvoľniť zodpovedajúce zábezpeky podľa nášho výberu.

4.7 Ak je výrobca v omeškaní s platbou alebo ak nedodrží zmenku v čase jej splatnosti, sme oprávnení prevziať tovar s výhradou vlastníctva a vstúpiť na tento účel do priestorov zákazníka. To isté platí, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že náš nárok na platbu vyplývajúci z tejto zmluvy alebo z iných zmlúv uzavretých so zákazníkom je ohrozený z dôvodu platobnej neschopnosti. Reklamácia tovaru neznamená odstúpenie od zmluvy. Pravidlá ustanovení upravujúcich platobnú neschopnosť zostávajú nezmenené.

4.8 Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o akomkoľvek zadržaní tovaru alebo iných opatreniach, ktoré majú vplyv na náš záujem o tovar. Zákazník je zodpovedný za všetky náklady vyplývajúce zo zrušenia zadržania alebo spätnej prepravy tovaru s výhradou vlastníctva, pokiaľ tieto náklady nenesú tretie strany.

5. charakter tovaru, kvalita, rozmery a hmotnosť

5.1 Charakter tovaru v zásade pozostáva len z vlastností opísaných v našich opisoch výrobkov, špecifikáciách a identifikačných označeniach alebo štítkoch. Verejné vyhlásenia, reklama a podobne nepredstavujú záväznú špecifikáciu povahy tovaru.

5.2 Poradenstvo, ktoré poskytujeme ústne, písomne a vo forme skúšok alebo testov, je ponúkané podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, ale je ponúkané len nezáväzne. To platí aj vo vzťahu k akýmkoľvek ochranným právam tretích strán. Takéto poradenstvo nezbavuje zákazníka povinnosti skontrolovať vhodnosť nami dodávaných výrobkov na zamýšľané procesy a účely. Používanie a spracovanie výrobkov sa realizuje mimo našej sféry vplyvu, a preto je výlučne v kompetencii zákazníka.

5.3 Nadmerné alebo znížené dodávky sú povolené v závislosti od rozmerov, fakturačnej pozície a individuálneho odvolania takto: do 5 t do 30 %, od 5 t do 15 t do 20 % a nad 15 t do 10 %. V ostatných prípadoch sú možné odchýlky, pokiaľ ide o objemy, rozmery, hmotnosť, kvalitu a iné špecifikácie v súlade s normami DIN EN alebo ak sú takéto odchýlky bežné v bežnej priemyselnej praxi.

5.4 Nie sme schopní dodržať presné jednotlivé hmotnosti a rozmery valčekov, ktoré sú uvedené v zmluve. Z tohto dôvodu je prípustná odchýlka 10 % na položku, pokiaľ ide o hmotnosť a veľkosť.

5.5 Obalový materiál a medzivrstvy sú zahrnuté v hmotnosti. Teoretická hmotnosť paliet sa odpočíta, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

5.6 Hmotnosti sú stanovené na našich váhach a sú záväzné pre fakturáciu. Hmotnosť sa preukazuje predložením vážiacej karty. Reklamácie týkajúce sa hmotnosti dodaného tovaru sa musia podať písomne do 1 týždňa od doručenia tovaru na určené miesto určenia.

6 Zodpovednosť za vady

6.1 Reklamácie týkajúce sa vád tovaru je potrebné uplatniť bezodkladne písomne, najneskôr však do 10 dní od doručenia tovaru. Patria sem aj prípady, keď sa dodá iná položka alebo príliš malé množstvo. Vady, ktoré nie je možné zistiť v tejto lehote ani pri dôkladnej kontrole, sa musia písomne oznámiť bezodkladne po ich zistení, avšak pred uplynutím dohodnutej alebo zákonom stanovenej odkladnej lehoty.

6.2 V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v stanovenej lehote môžeme zvoliť opravu tovaru alebo výmenu za bezchybný tovar. Ak dodávateľ tovar neopraví alebo odmietne dodať bezchybný tovar v primeranej lehote, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy alebo znížiť cenu. Ak vada nie je závažná alebo tovar už bol predaný, spracovaný alebo upravený, zákazník má nárok len na zníženie ceny.

6.3 Dostaneme možnosť sami zistiť závadu. Tovar, ktorý je údajne chybný, alebo jeho vzorky nám musíte okamžite vrátiť. V prípade oprávnenej reklamácie uhradíme náklady na dopravu. Ak zákazník tieto povinnosti nesplní alebo ak už boli na tovare, ktorý je predmetom reklamácie, vykonané zmeny bez nášho súhlasu, nebudú akceptované žiadne nároky na náhradu škody.

6.4 Náklady spojené s dodaním náhradného tovaru znášame len v rozsahu, v akom sú v konkrétnom prípade primerané, najmä vo vzťahu k cene tovaru. Uhradíme náklady, ktoré vzniknú z dôvodu, že tovar musí byť prepravený na iné miesto, ako bolo dohodnuté, pokiaľ to nie je v rozpore s podmienkami zmluvy.

6.5 Po vykonaní dohodnutého postupu prevzatia tovaru zákazníkom nie je prípustné podávanie reklamácií na vady, ktoré mohli byť zistené v priebehu dohodnutého postupu prevzatia. Ak zákazník o závade nevedel v dôsledku nedbanlivosti na svojej strane, môže si uplatniť nárok na náhradu škody len vtedy, ak sme závadu zatajili s úmyslom oklamať alebo ak sme poskytli záruky na povahu alebo vlastnosti tovaru.

6.6 Ostatné nároky zákazníka upravuje odsek 7 týchto obchodných podmienok. Práva zákazníka na regres podľa §§ 478,479 nemeckého občianskeho zákonníka zostávajú nedotknuté.

7 Všeobecné obmedzenie zodpovednosti a zánik

7.1 V prípade porušenia zmluvných a mimozmluvných povinností, najmä pokiaľ ide o nemožnosť, omeškanie, zavinenie, chyby pri vypracovaní a príprave zmluvy, vrátane našich manažérov a iných zástupcov, sme zodpovední len v prípadoch úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti, a to v obmedzenej výške typických zmluvných škôd, ktoré bolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. V opačnom prípade nenesieme zodpovednosť. Toto vylúčenie sa vzťahuje aj na vady a následné škody spôsobené vadami. Tieto obmedzenia sa neuplatňujú v prípade porušenia základných zmluvných povinností z nedbanlivosti, pokiaľ je ohrozené dosiahnutie zmluvných cieľov. Neuplatňujú sa ani v prípade nedbanlivostného poškodenia života, zdravia a telesnej integrity a tiež, ak a pokiaľ sme prevzali záruku za povahu predávaného tovaru, ako aj v prípadoch povinnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. Požiadavky týkajúce sa preukazovania dôkazov zostávajú nedotknuté.

7.2 Zmluvné nároky, ktoré vznikli zákazníkovi z dodávky tovaru a v súvislosti s ňou, sa premlčujú jeden rok po dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak a dlhšie lehoty nie sú stanovené zákonom. Naša zodpovednosť vyplývajúca z úmyselného a hrubého zanedbania povinností, škody spôsobené z nedbanlivosti na živote, zdraví a zdraví, ako aj zánik práva na regres podľa §§ 478 a 479 nemeckého občianskeho zákonníka zostáva nedotknutá.

8. realizácia subdodávateľských zákaziek

8.1 V rozpore s odsekom VII týchto obchodných podmienok v prípade čiastkových zákaziek preberáme zodpovednosť len za riadne vykonanie prác, za ktoré sme zodpovední, a to do výšky nami potvrdených skutočných nákladov na práce alebo nákladov. To platí aj v prípade, že materiály zákazníka, ktoré nám boli dodané na spracovanie na základe subdodávky, utrpia zníženie hodnoty z dôvodu preukázateľných chýb v našej práci. Neposkytujeme záruku dokonalej povrchovej úpravy nami spracovaného tovaru na základe subdodávky, pretože v tomto prípade sme závislí od kvality tovaru, ktorý nám bol dodaný. Predchádzajúca veta sa vzťahuje aj na tovar, ktorý nám bol dodaný v rozpore so zmluvou.

8.2. V ostatných prípadoch sa na realizáciu subdodávateľských zákaziek primerane vzťahuje odsek VI.

9. porušenie ochranných práv a nákladov na nástroje

9.1 Ak sa tovar dodáva podľa výkresov, vzoriek alebo iných informácií zákazníka a ak sa v dôsledku toho porušia patenty, registrované dizajny, autorské práva alebo iné ochranné práva tretích strán, zákazník nám zodpovedá za vzniknuté škody a ušlý zisk.

9.2 Ak zákazník prevezme náklady na nástroje alebo časť nákladov na nástroje, použitie nástrojov môže byť obmedzené len na použitie na účely zákazníka alebo na výrobu tovaru pre zákazníka, ak má zákazník ochranné práva na tovar, ktorý sa má vyrobiť. Zákazník nám však musí toto obmedzenie výslovne oznámiť. V každom prípade nástroje zostávajú v našom vlastníctve a sú naším majetkom.

10 Miesto plnenia, súdne miesto a rozhodné právo

10.1 Miestom plnenia a súdnym miestom pre všetky nároky vyplývajúce z obchodných vzťahov, a to najmä v súvislosti s našimi dodávkami a službami, je Wuppertal. Toto právne miesto sa uplatňuje aj v prípade konfliktov týkajúcich sa vzniku a účinnosti zmluvného vzťahu. Podľa nášho uváženia sme oprávnení podať sťažnosť na príslušný súd v sídle zákazníka.

10.2 Všetky právne vzťahy medzi nami a zákazníkom, ktoré dopĺňajú tieto ustanovenia, sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980.

“ACP Kanada” Podmienky a ustanovenia

1. ZMLUVA.

Táto objednávka (ďalej len “objednávka”) je úplnou zmluvou medzi spoločnosťou “ACP Canada”, podľa okolností, a predávajúcim uvedeným na prvej strane objednávky, pokiaľ ide o objednaný tovar alebo materiály a akékoľvek súvisiace služby (ďalej spoločne len “tovar”), a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu komunikáciu alebo dohody medzi stranami o tovare. Pojem “Spoločnosť” v tomto dokumente sa vzťahuje na spoločnosť ACP Canada. Všetky dokumenty, ktoré sú zahrnuté alebo na ktoré sa odkazuje v tejto objednávke alebo v akýchkoľvek správach vydaných Predávajúcemu na základe tejto objednávky, sú súčasťou tejto objednávky, s výnimkou toho, že akékoľvek odkazy na cenovú ponuku Predávajúceho alebo inú formu ponuky na Tovar majú len informatívny charakter a “Spoločnosť” týmto odmieta všetky podmienky, ktoré v nich Predávajúci navrhuje. Tieto podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na všetky nákupy uskutočnené spoločnosťou “The Company” na základe tejto objednávky a akýchkoľvek súvisiacich vydaní, pokiaľ nie sú zmenené alebo zrušené osobitnými odlišnými podmienkami uvedenými na prednej strane objednávky alebo vydania, bez ohľadu na akýkoľvek priebeh obchodovania alebo priemyselnú prax, ktorá by bola opačná. Nadpisy v týchto Podmienkach slúžia len na uľahčenie.

2 PRIJATIE.

Písomné potvrdenie tejto objednávky zo strany predávajúceho, začatie prác na Tovare alebo dodanie akéhokoľvek Tovaru podľa tejto objednávky bude predstavovať jeho súhlas s týmito podmienkami. Bez písomného súhlasu “Spoločnosti nebudú žiadne dodatočné alebo odlišné podmienky navrhnuté Predávajúcim v jeho potvrdení alebo inak účinné na úpravu tejto Objednávky a bude sa mať za to, že Predávajúci Objednávku prijal bez takýchto úprav.

3. STATUS PREDÁVAJÚCEHO.

Predávajúci je nezávislý dodávateľ a nie je zamestnancom, zástupcom ani partnerom alebo spoločným podnikateľom spoločnosti “The Company”.

4. PRIDELENIE.

Predávajúci nesmie postúpiť alebo zadať subdodávateľovi túto objednávku alebo akékoľvek svoje práva alebo povinnosti podľa tejto objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti a akékoľvek údajné postúpenie v rozpore s týmto ustanovením bude neplatné.

5. ZMENY OBJEDNÁVKY.

“Spoločnosť” môže kedykoľvek zmeniť túto objednávku v akomkoľvek ohľade písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci bezodkladne oznámi spoločnosti “The Company”, ak akákoľvek takáto zmena podstatne ovplyvní náklady Predávajúceho na výrobu Tovaru alebo harmonogram jeho dodania. Po prijatí takéhoto oznámenia a podpornej dokumentácie, ktorú môže spoločnosť odôvodnene požadovať, spoločnosť podľa vlastného uváženia primerane upraví cenu a/alebo harmonogram a táto objednávka sa bude považovať za zodpovedajúco zmenenú.

6. BALENIE A PREPRAVA.

Predávajúci zabalí a odošle Tovar v súlade s pokynmi “Spoločnosti”, poskytne všetky prepravné dokumenty požadované “Spoločnosťou” a na všetkých baleniach a dokumentoch zreteľne označí názov “Spoločnosti” a číslo Objednávky. “Pre všetky zásielky je konečný a rozhodujúci počet alebo hmotnosť spoločnosti.

7. DODANIE.

Ak nie je na prvej strane Objednávky uvedené inak, Tovar sa predáva “F.O.B. Sherbrooke” “Určenému zariadeniu Spoločnosti (ak má pôvod v USA) alebo “Delivered Duty Paid” (ako je definované v Incoterms 2000) do “Určeného zariadenia Spoločnosti (ak má pôvod mimo USA) a Predávajúci znáša všetky riziká a náklady spojené s dodaním Tovaru vrátane prepravných a poistných poplatkov, cla, daní a iných poplatkov. Predávajúci dodá všetok Tovar v súlade s pokynmi “Spoločnosti týkajúcimi sa objemu, zmesi a dátumov a časov dodania. Ak je akýkoľvek Tovar dodaný v objeme presahujúcom objednané množstvo alebo pred termínom, “Spoločnosť” ho môže vrátiť na náklady Predávajúceho alebo si ho ponechať a fakturovať Predávajúcemu všetky z toho vyplývajúce náklady na manipuláciu a skladovanie. “Spoločnosť” nebude spracovávať faktúry za Tovar odoslaný pred plánovaným dátumom dodania. “Spoločnosť” môže kedykoľvek zmeniť plánované dodávky písomným oznámením Predávajúcemu a uhradí Predávajúcemu primerané, zdokumentované, nevyhnutné dodatočné náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v dôsledku takýchto zmien. Pri plnení tejto objednávky zo strany predávajúceho je rozhodujúci čas. Ak Predávajúci nedodá akúkoľvek zásielku Tovaru v súlade s pokynmi “Spoločnosti”, “Spoločnosť” môže zásielku zrušiť a/alebo kúpiť náhradný tovar. Predávajúci uhradí spoločnosti “The Company” jej dodatočné náklady na obstaranie akéhokoľvek náhradného tovaru a akékoľvek náklady alebo straty, ktoré spoločnosti “The Company” vzniknú v dôsledku takéhoto zlyhania dodávky.

8. KONTROLY.

“Spoločnosť” a jej zákazníci môžu Tovar kedykoľvek skontrolovať a/alebo otestovať na vlastné náklady a Predávajúci im na tento účel poskytne svoje priestory a bezplatne poskytne potrebnú pomoc. Žiadne kontroly alebo skúšky zo strany “Spoločnosti” alebo jej zákazníkov však nezbavujú Predávajúceho akýchkoľvek jeho povinností podľa tejto zmluvy týkajúcich sa Tovaru. Ak “Spoločnosť” zistí, že akýkoľvek Tovar je chybný alebo nie je v súlade s jej špecifikáciami alebo požiadavkami, môže ho vrátiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny, požadovať od Predávajúceho jeho opravu alebo výmenu, prípadne jeho prepracovanie alebo opravu (sama alebo prostredníctvom tretích strán) a Predávajúci uhradí “Spoločnosti” vzniknuté náklady.

9 KVALITA.

Predávajúci bude dodržiavať požiadavky systému kvality ISO-9000, schopnosť Cpk 1,33 na svoje procesy a všetky ostatné normy a postupy kvality, ktoré poskytne “Spoločnosť”. Každú nezhodu musí schváliť “spoločnosť” pomocou žiadosti o odchýlku.

10. KONKURENCIESCHOPNOSŤ, CENOVÁ ZÁRUKA.

Predávajúci bude počas celej doby plnenia tejto objednávky konkurencieschopný v oblasti ceny, kvality, dodávok, technológie a služieb týkajúcich sa Tovaru. Predávajúci zaručuje, že jeho ceny pre “Spoločnosť” za Tovar nie sú a nebudú menej výhodné ako jeho ceny pre iných zákazníkov za rovnaký alebo porovnateľný tovar v porovnateľnom množstve. Predávajúci sa zaväzuje kedykoľvek znížiť svoje ceny podľa tejto objednávky, ak to bude potrebné na zachovanie tejto záruky.

11. FAKTÚRY, PLATBY.

Ak nie je v objednávke uvedené inak, predávajúci vystaví faktúru “Spoločnosti” v deň, keď zásielka opustí rezačku, a “Spoločnosť” uhradí faktúry do 60 dní od ich prijatia. Faktúra musí byť doručená v deň prijatia zásielky spoločnosťou alebo skôr. Predávajúci na všetkých faktúrach vyznačí “Názov spoločnosti a číslo objednávky. “Spoločnosť” môže zadržať alebo započítať z akejkoľvek platby faktúry akúkoľvek sumu, v súvislosti s ktorou existuje dobromyseľný spor podľa tejto objednávky alebo vyplývajúci z akejkoľvek inej transakcie s predávajúcim. Platba neznamená prijatie akéhokoľvek chybného alebo nevyhovujúceho Tovaru.

12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE.

S výnimkou prípadov, keď je to potrebné na plnenie tejto Objednávky, keď to vyžaduje zákon a po predchádzajúcom písomnom oznámení Spoločnosti alebo po predchádzajúcom písomnom súhlase Spoločnosti, bude Predávajúci vždy zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, výkresoch, zákazníckych a technických špecifikáciách a údajoch akéhokoľvek druhu alebo povahy poskytnutých Spoločnosťou alebo v jej mene (či už písomne, elektronicky, ústne alebo vizuálne) alebo odvodených alebo vyvinutých Predávajúcim z nich v priebehu plnenia tejto Objednávky. Predávajúci tieto dôverné informácie nezverejní, nepoužije ich vo svoj prospech ani v prospech žiadnej inej strany, ani ich nebude kopírovať, ani nedovolí vyhotovenie kópií. Tieto povinnosti mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré sú predávajúcemu v čase ich zverejnenia spoločnosťou “The Company” zákonne známe alebo ktoré predávajúci získal od tretej strany oprávnenej na ich zverejnenie, ani na informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne známymi inak ako ich zverejnením predávajúcim. Predávajúci nebude zverejňovať ani propagovať existenciu alebo povahu tejto objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu “Spoločnosti.

13. PRÍSTUP K ZARIADENIAM.

Prístup do zariadení sa na požiadanie sprístupní zástupcom kupujúceho pre zabezpečenie kvality vrátane všetkých zástupcov zákazníka kupujúceho na účely overenia výrobku a vyhodnotenia kontroly zdrojov. Takéto overenia a hodnotenia nezbavujú predávajúceho zodpovednosti za dodanie vyhovujúceho výrobku ani nevylučujú následné zamietnutie pre nezhodu.

14. OZNÁMENIE CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU/REGISTRÁTORA.

Ak jeho zákazník v niektorom z nasledujúcich statusov postaví dodávateľa do pozície dodávateľa, dodávateľ to písomne oznámi spoločnosti “The Company” Canada do 5 pracovných dní od vzniku tejto situácie.

15 Chrysler “Need of Improvement”, Ford Q-1 Revocation, GM Level II Controlled Shipping.

Ak registrátor uvalí na dodávateľa skúšobnú lehotu, dodávateľ o tom písomne informuje spoločnosť do 5 pracovných dní.

16. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PATENTOVÁ ZÁRUKA.

Ak “Spoločnosť” poskytne dizajn Tovaru alebo úplne alebo čiastočne uhradí Predávajúcemu náklady na jeho dizajn, potom “Spoločnosť” bude vlastniť všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa dizajnu. Ak Predávajúci poskytne dizajn Tovaru alebo znáša všetky náklady na jeho dizajn, Predávajúci bude vlastniť všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa dizajnu. V takom prípade Predávajúci týmto udeľuje Spoločnosti bezplatnú licenciu na používanie takéhoto duševného vlastníctva na prepracovanie, opravu alebo výmenu akéhokoľvek chybného alebo nevyhovujúceho Tovaru. Každá strana zaručuje druhej strane, že žiadne návrhy, ktoré poskytne podľa tejto zmluvy, neporušujú ani neprispievajú k porušeniu žiadneho amerického alebo zahraničného patentu alebo patentového práva alebo iného práva duševného vlastníctva tretej strany.

17 ZÁRUKA.

Predávajúci ďalej vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že: Tovar a služby dodané podľa tejto zmluvy budú zodpovedať špecifikáciám, výkresom, vzorkám alebo iným opisom poskytnutým alebo špecifikovaným kupujúcim a budú predajné, z kvalitného materiálu a spracovania a bez vád; Tovar, ktorý je vlastným výrobkom predávajúceho alebo je v súlade so špecifikáciami predávajúceho, bude vhodný a dostatočný na zamýšľaný účel a ak takýto tovar podlieha kanadskému zákonu o bezpečnosti motorových vozidiel alebo národnému zákonu o bezpečnosti premávky a motorových vozidiel Spojených štátov amerických alebo akejkoľvek podobnej legislatíve ktorejkoľvek kanadskej provincie, takýto tovar zodpovedá všetkým bezpečnostným normám stanoveným podľa týchto právnych predpisov; a predávajúci odškodní kupujúceho, jeho zákazníkov a používateľov jeho výrobkov a zbaví ich zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky alebo škody vyplývajúce z porušenia tohto vyhlásenia a záruky alebo za to, že tovar nespĺňa tieto normy, vrátane, bez obmedzenia, výrobných nákladov a ušlého zisku a iných osobitných škôd, ktoré kupujúci utrpel v dôsledku takéhoto porušenia.

18. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV.

Predávajúci zaručuje, že pri plnení tejto objednávky bude dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, vyhlášky a príkazy a poskytne spoločnosti a jej povereným osobám také osvedčenia alebo správy o dodržiavaní zákonov, ktoré si spoločnosť môže z času na čas vyžiadať.

19. NA MIESTE (NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY).

Dodávatelia a zhotovitelia budú postupovať s náležitou starostlivosťou, aby zabránili kontaminácii pôdy, vzduchu, povrchových a podzemných vôd v zariadení a jeho okolí. Budú tiež dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Pri výkone svojej činnosti musia zabezpečiť správnu likvidáciu materiálu a odpadu, ktorý sa používa alebo vzniká v zariadení. Predávajúci zaručuje, že Tovar riadne zatriedi, opíše, zabalí, označí, označí a poskytne všetky potrebné karty bezpečnostných údajov pre Tovar a zabalí a odošle ho v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi, nariadeniami a príkazmi týkajúcimi sa nebezpečných materiálov.

20. ŠPECIÁLNE NÁSTROJE.

Všetky lisovacie formy, prípravky, prípravky, výkresy, formy, vzory, šablóny, meradlá a podobne, ktoré “Spoločnosť” poskytne Predávajúcemu alebo zaplatí Predávajúcemu (úplne alebo čiastočne) za ich výrobu alebo nákup na použitie pri plnení tejto Objednávky (ďalej spoločne len “Náradie”), sú osobným vlastníctvom “Spoločnosti” alebo prípadne zákazníkov “Spoločnosti”. “Spoločnosť” nebude povinná zaplatiť za takéto Prístroje, ak je to vhodné, kým Predávajúci nepredloží “Spoločnosti” ich položkový zoznam a adekvátnu evidenciu nákladov a “Spoločnosť” neprijme Prístroje alebo prvú sériu Tovaru vyrobeného alebo zmontovaného pomocou nich. Ak Predávajúci neposkytne adekvátnu evidenciu nákladov, “Spoločnosť” nebude povinná zaplatiť viac, ako je reálna trhová hodnota Náradia, bez ohľadu na kúpnu cenu Náradia stanovenú v Objednávke. Kým je náradie v jeho držbe alebo správe, predávajúci zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie náradia a za všetky dane, odvody a podobné poplatky, ktoré sa naň vzťahujú. Predávajúci označí náradie v súlade s pokynmi “Spoločnosti tak, aby bolo možné ho presne identifikovať, a oddelí ho od ostatného náradia vo vlastníctve Predávajúceho, pokiaľ je to možné. Predávajúci bude na vlastné náklady opravovať a udržiavať Náradie, udržiavať ho v dobrom funkčnom stave a v prípade potreby ho vymení z akéhokoľvek dôvodu vrátane bežného opotrebovania. Predávajúci bude používať Náradie výlučne na výrobu Tovaru pre “Spoločnosť” podľa tejto Zmluvy a na žiadny iný účel. Po skončení platnosti, zrušení alebo ukončení tejto objednávky bude predávajúci bezplatne uchovávať náradie a všetky prevádzkové listy, údaje o procese alebo iné informácie potrebné na preukázanie jeho používania, kým nedostane pokyny spoločnosti o jeho odstránení alebo likvidácii, ktoré budú na náklady spoločnosti. Predávajúci týmto splnomocňuje “Spoločnosť” a/alebo prípadne zákazníka “Spoločnosti” a jej zástupcov, aby v mene Predávajúceho a ako jeho splnomocnenec pripravili, podpísali a podali také vyhlásenia o financovaní podľa Jednotného obchodného zákonníka a ich dodatky a podobné dokumenty, ktoré považuje za potrebné na preukázanie svojho vlastníctva Náradia.

21. OBCHODNÉ ÚVERY, KRAJINA PÔVODU.

Všetky obchodné úvery, vývozné úvery, colné úľavy, zľavy na daniach a poplatkoch a podobne, ktoré sa týkajú tejto objednávky, budú patriť “Spoločnosti”. Predávajúci bude spolupracovať so spoločnosťou pri získavaní týchto výhod a úverov. Predávajúci poskytne spoločnosti a jej povereným osobám takú dokumentáciu stanovujúcu krajinu pôvodu a hodnotu Tovaru, akú si spoločnosť vyžiada, vrátane prípadných čestných vyhlásení o výrobe a certifikátov o pôvode NAFTA.

22. ODŠKODNENIE.

Predávajúci bude brániť a odškodňovať “Spoločnosť” a jej riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, zákazníkov, koncových používateľov, nástupcov a postupníkov pred všetkými skutočnými a údajnými nárokmi, záväzkami, žalobami, škodami, stratami a výdavkami (vrátane poplatkov za právne služby a nákladov na právne služby), ktoré vznikli alebo boli spôsobené, úplne alebo čiastočne, porušením akéhokoľvek ustanovenia, termínu alebo podmienky tejto objednávky zo strany predávajúceho (vrátane, bez obmedzenia, záruk predávajúceho podľa tejto objednávky); nedbanlivého alebo úmyselného konania alebo opomenutia zo strany Predávajúceho pri plnení tejto Objednávky; a/alebo akejkoľvek udalosti, ktorá vedie k “zrušeniu tejto Objednávky zo strany Spoločnosti podľa odseku 25.

23 POISTENIE.

Predávajúci bude na vlastné náklady a vo výške a u poisťovateľov, ktorí sú pre spoločnosť uspokojiví, udržiavať poistné krytie pre odškodnenie pracovníkov, zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkami, verejnú zodpovednosť (vrátane zmluvnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkami) a zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Predávajúci na požiadanie predloží spoločnosti “The Company” potvrdenia o poistení, ktoré preukazujú toto krytie, uvedie spoločnosť “The Company” ako ďalšieho poisteného a bude vyžadovať písomné oznámenie spoločnosti “The Company” 15 dní pred zrušením alebo obmedzením krytia. Na základe rozhodnutia “Spoločnosti môže Predávajúci predložiť doklad o samopoistení. Dodržanie tohto odseku 20 nezbavuje predávajúceho jeho povinnosti obhajoby a odškodnenia podľa odseku 20.

24. UKONČENIE.

“Spoločnosť” môže kedykoľvek ukončiť túto objednávku z dôvodu výhodnosti písomným oznámením predávajúcemu. V prípade ukončenia zmluvy bude “Spoločnosť” povinná uhradiť Predávajúcemu výlučne nezaplatené faktúry za vyhovujúci Tovar, ktorý bol predtým odoslaný, a primerané, zdokumentované náklady Predávajúceho na suroviny, rozpracovaný Tovar a hotový Tovar, ktorý nie je možné zrušiť bez sankcie alebo predať vo všeobecnom obchode, pričom tieto náklady nesmú presiahnuť objemy uvedené v tejto Objednávke (ak ide o Spotovú objednávku) alebo v akýchkoľvek otvorených uvoľneniach podľa tejto Objednávky (ak ide o Celkovú objednávku) a sú splatné až po ich prijatí “Spoločnosťou”.

25. ZRUŠENIE.

“Spoločnosť” môže zrušiť túto objednávku bez zodpovednosti alebo ďalších záväzkov vyplývajúcich z tejto objednávky písomným oznámením predávajúcemu s 15-dňovou výpovednou lehotou, ak predávajúci poruší akékoľvek ustanovenie, termín alebo podmienku objednávky (alebo ak “Spoločnosť” predpokladá takéto porušenie); za predpokladu, že zrušenie bude neplatné, ak predávajúci odstráni porušenie (alebo poskytne záruky plnenia prijateľné pre “Spoločnosť”) v 15-dňovej výpovednej lehote. “Spoločnosť” môže túto objednávku okamžite zrušiť písomným oznámením predávajúcemu bez toho, aby niesla zodpovednosť alebo ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto objednávky. (i) ak Predávajúci neposkytne alebo odmietne poskytnúť Spoločnosti bezodkladne informácie a ubezpečenia o finančných a prevádzkových podmienkach Predávajúceho a jeho schopnosti dodávať Tovar podľa tejto Objednávky, ktoré môže Spoločnosť priebežne požadovať, a (ii) v rozsahu, ktorý nie je obmedzený zákonom, v prípade platobnej neschopnosti Predávajúceho, podania dobrovoľného alebo nedobrovoľného návrhu na vyhlásenie konkurzu Predávajúcim alebo proti Predávajúcemu, vymenovania správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty Predávajúceho, vykonania postúpenia pohľadávky Predávajúcim v prospech veriteľov alebo porovnateľnej udalosti.

26. VYŠŠIA MOC.

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za oneskorenie plnenia tejto objednávky spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly (vrátane, bez obmedzenia, vyššej moci, požiaru, povodní, vojnových udalostí a aktov zvrchovaných vlád), za predpokladu, že táto zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane povahu a predpokladané trvanie oneskorenia a vynaloží všetko primerané obchodné úsilie na zmiernenie akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát alebo škôd druhej zmluvnej strane. Ak predávajúci zaznamená akékoľvek omeškanie, ktoré trvá dlhšie ako 15 dní, spoločnosť môže bez zodpovednosti zrušiť túto objednávku alebo akékoľvek otvorené uvoľnenia podľa nej, a to vcelku alebo čiastočne, písomným oznámením predávajúcemu.

27. ZÁVÄZNÝ ÚČINOK.

Táto objednávka je záväzná pre zmluvné strany a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov, nástupcov a oprávnených postupníkov.

28. KUMULATÍVNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY.

“Nápravné prostriedky Spoločnosti uvedené v tomto dokumente sú kumulatívne a dopĺňajú akékoľvek iné alebo ďalšie nápravné prostriedky, ktoré má Spoločnosť k dispozícii podľa zákona alebo spravodlivosti.

29 ZRUŠENIE.

“Ak spoločnosť neuplatní žiadne právo stanovené v tomto dokumente alebo právo, na ktoré má nárok podľa zákona alebo spravodlivosti, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva alebo iných práv, na ktoré má nárok.

30 VŠEOBECNÉ.

Zmluva vyplývajúca z prijatia tejto Objednávky nebude postúpená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, bude v prospech a záväzná pre zmluvné strany a ich príslušných nástupcov, oprávnených postupníkov, dedičov, vykonávateľov a správcov a bude sa vykladať v súlade s vnútroštátnymi zákonmi provincie Québec, ktorej súdy majú výlučnú právomoc vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy, za predpokladu, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na Zmluvu vyplývajúcu z prijatia tejto Objednávky neuplatňuje. Každé zrieknutie sa alebo súhlas zo strany Nákupu, aby boli účinné, musia mať písomnú formu a nepredstavujú trvalé zrieknutie sa alebo súhlas.

31. RIEŠENIE SPOROV.

Strany sa pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, plnenia alebo neplnenia alebo vykonateľnosti objednávky prostredníctvom okamžitých rokovaní v dobrej viere a v prípade neúspechu týchto rokovaní zvážia alternatívne postupy riešenia sporov pred tým, ako sa uchýlia k súdnemu sporu.

32. ANGLICKÁ FORMA.

Výslovným želaním zmluvných strán je, aby táto dohoda bola vyhotovená v anglickom jazyku. Zmluvné strany potvrdzujú, že ich výslovným a odôvodneným želaním je, aby táto zmluva bola vyhotovená v anglickom jazyku.

PODMIENKY PREDAJA

1. PODMIENKY.

Nasledujúce podmienky predaja sa vzťahujú na všetky cenové ponuky, ponuky, objednávky, potvrdenia objednávok, kúpne zmluvy a dodávky na predaj tovaru (“tovar”), ktorý dodáva spoločnosť First American Resources Company, LLC (“predávajúci”), kupujúcemu (“kupujúci”). Podmienky obsiahnuté v objednávke Kupujúceho alebo v akomkoľvek inom písomnom dokumente Kupujúceho, v ktorom Kupujúci prejavuje svoju vôľu k akýmkoľvek podmienkam kúpy, ktoré sú odlišné od podmienok uvedených v tejto zmluve, dopĺňajú ich, sú s nimi v rozpore alebo sa od nich inak líšia, sú od začiatku neplatné a nie sú pre Predávajúceho záväzné. Tieto podmienky predaja nadobúdajú platnosť a sú akceptované kupujúcim najneskôr v okamihu, keď kupujúci prevezme všetok tovar a materiály predávané podľa týchto podmienok alebo ich časť. Prijatie objednávky kupujúceho predávajúcim je výslovne podmienené súhlasom kupujúceho s týmito podmienkami predaja. Všetky objednávky kupujúceho podliehajú prijatiu predávajúcim v jeho kancelárii.

2. CENOVÉ PONUKY A OBJEDNÁVKY.

Pri určovaní ustanovení akejkoľvek zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodujúca písomná cenová ponuka a potvrdenie objednávky predávajúceho a tieto podmienky predaja. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny v dizajne a konštrukcii dodávaného tovaru za predpokladu, že tieto zmeny podstatne nezhoršia prevádzku alebo životnosť tovaru a že tieto zmeny nezmenia cenu.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY.

(a) Ceny Predávajúceho nezahŕňajú federálne, štátne alebo miestne dane z predaja, používania, spotrebné dane alebo iné príslušné dane a Kupujúci sa zaväzuje, že ich prípadne zaplatí a že odškodní Predávajúceho za všetky takéto dane, ktoré mu môžu vzniknúť. Výšku všetkých takýchto platných daní uhradí Kupujúci; (b) Úhrada faktúry predávajúceho sa uskutoční v plnej výške do tridsiatich (30) dní. Poplatok za oneskorenú platbu vo výške 1-1/2 % mesačne alebo maximálnej platnej zákonnej sadzby, podľa toho, ktorá z nich je nižšia, sa uloží na celý zostatok účtu, ktorý nebol zaplatený v tejto lehote; (c) fakturovaná cena sa zaplatí bez zrážky alebo započítania; okrem toho kupujúci súhlasí s úhradou všetkých nákladov na vymáhanie vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ak sa cena vymáha prostredníctvom advokáta, a (d) ak je v tejto zmluve uvedených viac ako jedna dodávka, každá dodávka predstavuje samostatnú a nezávislú transakciu a predávajúci má právo vymáhať platbu za každú takúto dodávku bez ohľadu na ostatné. Ak sa podľa úsudku predávajúceho finančná zodpovednosť kupujúceho kedykoľvek stane pochybnou alebo zhoršenou, môže predávajúci podľa vlastného uváženia odmietnuť ďalšie dodávky podľa tejto zmluvy s výnimkou prípadu, keď pred odoslaním dostane platbu v hotovosti za takéto dodávky a všetky predchádzajúce nezaplatené dodávky alebo uspokojivú zábezpeku na takúto platbu.

4. DORUČENIE A RIZIKO STRATY.

Ak nie je v písomnej dohode riadne podpísanej oboma stranami uvedené inak, uvedená cena sa vzťahuje na jednu zásielku, F.O.B. & C.I.F. závod predávajúceho. Všetky náklady na prepravu a dopravu znáša kupujúci, ak nie je uvedené inak. Doručenie určenému zástupcovi kupujúceho alebo spoločnému dopravcovi, licencovanému dopravcovi alebo na poštu sa považuje za doručenie. Čiastočné zásielky sú povolené. Úpravy zmluvy spôsobia primerané predĺženie času dodania zo strany predávajúceho. Čas odoslania, dodania a uvedenia do prevádzky je odhadovaný predávajúcim. Predávajúci vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie prepravy, dodania a uvedenia do prevádzky v týchto odhadovaných termínoch. Predávajúci negarantuje dátum odoslania a nie je záväzný v prípade nepredvídateľných okolností vrátane, ale nielen, vyššej moci, požiaru, vojny, pracovných sporov, oneskorenia dodávky základných materiálov a iných udalostí a síl, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Riziko straty prechádza na kupujúceho v okamihu podania ponuky F.O.B. do závodu predávajúceho bez ohľadu na to, či je predávajúci povinný poskytnúť ďalšie služby podľa zmluvy. V prípade oneskorenia prepravy, za ktoré je zodpovedný kupujúci, riziko straty prechádza na kupujúceho odo dňa, keď je tovar pripravený na prepravu.

5 PRIJATIE.

Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek vadu, chybu alebo nedostatok akýchkoľvek položiek, ktoré dostal, do tridsiatich (30) dní od ich dodania. Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu včas písomné oznámenie, má sa za to, že sa navždy zriekol akejkoľvek vady, chyby alebo nedostatku a má sa za to, že neodvolateľne prijal dodané položky tak, ako sú.

6. VYŠŠIA MOC.

V každom prípade a okrem všetkých ostatných obmedzení uvedených v tomto dokumente predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne konanie, opomenutie, výsledok alebo následok (vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek oneskorenia dodávky alebo plnenia), ktoré je (i) v dôsledku akejkoľvek vyššej moci; vládneho nariadenia alebo požiadavky, vrátane, ale bez obmedzenia, plnenia na základe akéhokoľvek vládneho nariadenia a akejkoľvek objednávky s prioritným hodnotením alebo miestom v rámci akéhokoľvek alokačného programu (povinného alebo dobrovoľného) zriadeného na základe zákona; miestneho nedostatku pracovných síl, požiaru, povodne alebo inej nehody; nedostatku alebo zlyhania surovín, dodávok, paliva, energie alebo dopravy, poruchy zariadenia; alebo akejkoľvek príčiny mimo primeranej kontroly predávajúceho, či už podobnej alebo odlišnej povahy ako tie, ktoré sú vymenované vyššie; alebo (ii) z dôvodu štrajku, pracovného sporu alebo nezhody s pracovníkmi bez ohľadu na to, či je predávajúci schopný vyriešiť takýto pracovný problém.

7. DOHODA O ZABEZPEČENÍ.

Až do úplného zaplatenia všetkých súm, ktoré kupujúci dlhuje predávajúcemu podľa tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, si predávajúci ponecháva záložné právo na tovar a kupujúci udeľuje predávajúcemu záložné právo na tovar a všetky poistné a iné výnosy z neho podľa Jednotného obchodného zákonníka alebo iných platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje vyhotoviť všetky dokumenty a vykonať všetky ďalšie úkony, ktoré Predávajúci považuje za potrebné, žiaduce alebo vhodné na ďalšie zriadenie, zdokonalenie alebo inú ochranu zabezpečovacieho práva Predávajúceho. Kupujúci týmto splnomocňuje každého súčasného a budúceho zamestnanca predávajúceho, aby v mene kupujúceho vyhotovil a v jeho mene podal všetky finančné vyhlásenia, ktoré predávajúci považuje za potrebné.

8. MAJETOK KUPUJÚCEHO.

Majetok kupujúceho prijíma a skladuje predávajúci bez zodpovednosti za stratu alebo poškodenie v dôsledku požiaru, vody, krádeže, štrajku, vandalizmu, vyššej moci alebo iných príčin, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Rozumie sa, že akékoľvek bezodplatné uskladnenie majetku kupujúceho je výlučne v prospech kupujúceho a nie tretej strany.

9. ODCHÝLKY VO VYROBENÝCH MNOŽSTVÁCH: ZÁMENY A ÚPRAVY.

Tovar vyrobený predávajúcim podľa špecifikácií kupujúceho podlieha plus-mínus desaťpercentnej (10 %) odchýlke v kvalite objednaného tovaru a takéto odchýlky predstavujú prijateľnú dodávku. Akýkoľvek prebytok alebo nedostatok sa kupujúcemu pomerne zúčtuje alebo pripíše na jeho účet. Záznamy predávajúceho o množstve dodaných materiálov sú vždy rozhodujúce, s výnimkou prípadu preukázanej chyby. Predávajúci má právo vykonať zámeny a úpravy položiek dodaných podľa tejto zmluvy, pokiaľ takéto zámeny alebo úpravy podľa názoru predávajúceho podstatne nezhoršia alebo nezhoršia celkové vlastnosti tovaru.

10. ZÁRUKA A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI.

Predávajúci zaručuje, že tovar bude navrhnutý a vyrobený tak, aby plnil funkcie výslovne uvedené v špecifikáciách, ak existujú, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Táto záruka na výkon je platná len vtedy, ak Kupujúci tovar bezodkladne dôkladne otestuje, písomne oznámi Predávajúcemu akýkoľvek nedostatok vo výkone bezodkladne po ukončení takýchto testov a doručí Predávajúcemu písomnú správu o výkone do desiatich (10) dní po ukončení takýchto testov. Táto záruka sa neuplatňuje, pokiaľ kupujúci bezodkladne písomne neoznámi predávajúcemu konkrétnu vadu a pokiaľ kupujúci nesplní svoje vlastné záväzky vyplývajúce zo zmluvy vrátane platby. Predávajúci považuje svoju záruku na výkon za splnenú v prípade, že príslušné špecifikácie možno dosiahnuť v rámci desiatich percent (10 %) špecifikácií pri testovaní výkonu. Vyššie uvedená záruka sa nevzťahuje a predávajúci neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa akýchkoľvek chýb, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho použitia, zanedbania, zmeny alebo nehody, nesprávnej alebo nesprávnej inštalácie alebo údržby, alebo v dôsledku neobvyklých podmienok používania, teploty, vlhkosti, nečistôt alebo korozívnych látok. ZÁRUKA UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTE JE VÝLUČNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA, OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO PRIEBEHU OBCHODOVANIA, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu včas písomné oznámenie, Predávajúci sa úplne zbavuje akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti za porušenie akejkoľvek záruky. Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje len na Kupujúceho a na žiadnu inú osobu.

11. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A OBMEDZENIE OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV.

S výhradou vyššie uvedených ustanovení o upozornení, v prípade akéhokoľvek porušenia záruky predávajúci podľa vlastného uváženia pripíše na účet kupujúceho alebo opraví akýkoľvek chybný tovar alebo poskytne náhradný tovar. PROSTRIEDKY NÁPRAVY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI PROSTRIEDKAMI NÁPRAVY, KTORÉ MÁ KUPUJÚCI K DISPOZÍCII, TAKŽE PRIPÍSANIE SUMY NA ÚČET KUPUJÚCEHO ALEBO OPRAVA ČI VÝMENA ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO JE SPLNENÍM VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV PREDÁVAJÚCEHO A PREDÁVAJÚCI NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE CENU TOVARU ZAKÚPENÉHO KUPUJÚCIM, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY (SKUTOČNEJ, NÁSLEDNEJ, NÁHODNEJ ALEBO INEJ), DELIKTU ALEBO NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE.

12. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu za zranenie osôb alebo poškodenie majetku, ktoré vzniklo v dôsledku predaja, montáže, používania, inštalácie alebo používania tovaru, či už na základe nároku založeného na zmluve, záruke, delikte, objektívnej zodpovednosti alebo inak, za akúkoľvek sumu presahujúcu sumu, ktorú kupujúci skutočne zaplatil predávajúcemu za tovar.

13. ZRUŠENIE.

Túto zmluvu nemožno zrušiť alebo vypovedať bez písomného súhlasu predávajúceho.

14 NEVYLÚČENIE.

Ak predávajúci nebude trvať na splnení ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente v konkrétnom prípade, nezbavuje sa tým akýchkoľvek iných podmienok alebo výsad rovnakého alebo podobného typu.

15. ROZHODNÉ PRÁVO.

Právo štátu Georgia sa riadi a uplatňuje na túto zmluvu, jej konštrukciu, výklad, účinok, platnosť a vynútiteľnosť, plnenie a neplnenie tejto zmluvy a jej následky. Predávajúci a kupujúci výslovne súhlasia s jurisdikciou federálneho súdu v severnom okrese Georgie alebo akéhokoľvek štátneho súdu v okrese Cobb, Georgia, pričom tieto súdy budú spoločne predstavovať výlučné fórum, na ktorom sa budú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom strany sa výslovne podriaďujú osobnej jurisdikcii a vzdávajú sa všetkých námietok voči jurisdikcii a súdnej príslušnosti.

16. RÔZNE.

Nadpisy uvedené v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie odkazov a nemajú vplyv na význam alebo výklad podmienok tejto zmluvy. Zmluva obsahuje úplnú dohodu a porozumenie medzi zmluvnými stranami v súvislosti s jej predmetom a zmluvné podmienky sa môžu meniť alebo dopĺňať len na základe výslovného písomného dodatku podpísaného riadne oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Podmienky a ustanovenia “ACP Mexico”

1. ZMLUVA.

Táto objednávka (ďalej len “objednávka”) je úplnou zmluvou medzi spoločnosťou “ACP Mexico”, podľa okolností, a predávajúcim uvedeným na prvej strane objednávky, pokiaľ ide o objednaný tovar alebo materiály a akékoľvek súvisiace služby (ďalej spoločne len “tovar”), a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu komunikáciu alebo dohody medzi stranami o tovare. Pojem “Spoločnosť” v tomto dokumente sa vzťahuje na spoločnosť ACP Mexico. Všetky dokumenty, ktoré sú zahrnuté alebo na ktoré sa odkazuje v tejto objednávke alebo v akýchkoľvek správach vydaných Predávajúcemu na základe tejto objednávky, sú súčasťou tejto objednávky, s výnimkou toho, že akékoľvek odkazy na cenovú ponuku Predávajúceho alebo inú formu ponuky na Tovar majú len informatívny charakter a “Spoločnosť” týmto odmieta všetky podmienky, ktoré v nich Predávajúci navrhuje. Tieto podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na všetky nákupy uskutočnené spoločnosťou “The Company” na základe tejto objednávky a akýchkoľvek súvisiacich vydaní, pokiaľ nie sú zmenené alebo zrušené osobitnými odlišnými podmienkami uvedenými na prednej strane objednávky alebo vydania, bez ohľadu na akýkoľvek priebeh obchodovania alebo priemyselnú prax, ktorá by bola opačná. Nadpisy v týchto Podmienkach slúžia len na uľahčenie.

2 PRIJATIE.

Písomné potvrdenie tejto objednávky zo strany predávajúceho, začatie prác na Tovare alebo dodanie akéhokoľvek Tovaru podľa tejto objednávky bude predstavovať jeho súhlas s týmito podmienkami. Bez písomného súhlasu “Spoločnosti nebudú žiadne dodatočné alebo odlišné podmienky navrhnuté Predávajúcim v jeho potvrdení alebo inak účinné na úpravu tejto Objednávky a bude sa mať za to, že Predávajúci Objednávku prijal bez takýchto úprav.

STAV PREDÁVAJÚCEHO.

Predávajúci je nezávislý dodávateľ a nie je zamestnancom, zástupcom ani partnerom alebo spoločným podnikateľom spoločnosti “The Company”.

1. PRÍSLUŠENSTVO.

Predávajúci nesmie postúpiť alebo zadať subdodávateľovi túto objednávku alebo akékoľvek svoje práva alebo povinnosti podľa tejto objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti a akékoľvek údajné postúpenie v rozpore s týmto ustanovením bude neplatné.

2. ZMENY OBJEDNÁVKY.

“Spoločnosť” môže kedykoľvek zmeniť túto objednávku v akomkoľvek ohľade písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci bezodkladne oznámi spoločnosti “The Company”, ak akákoľvek takáto zmena podstatne ovplyvní náklady Predávajúceho na výrobu Tovaru alebo harmonogram jeho dodania. Po prijatí takéhoto oznámenia a podpornej dokumentácie, ktorú môže spoločnosť odôvodnene požadovať, spoločnosť podľa vlastného uváženia primerane upraví cenu a/alebo harmonogram a táto objednávka sa bude považovať za zodpovedajúco zmenenú.

3. BALENIE A PREPRAVA.

Predávajúci zabalí a odošle Tovar v súlade s pokynmi “Spoločnosti”, poskytne všetky prepravné dokumenty požadované “Spoločnosťou” a na všetkých baleniach a dokumentoch zreteľne označí názov “Spoločnosti” a číslo Objednávky. “Pre všetky zásielky je konečný a rozhodujúci počet alebo hmotnosť spoločnosti.

4. DODANIE.

Ak nie je na prvej strane Objednávky uvedené inak, Tovar sa predáva “F.O.B. Aguascalientes” “Určenému zariadeniu Spoločnosti (ak má pôvod v USA) alebo “Delivered Duty Paid” (ako je definované v Incoterms 2000) do “Určeného zariadenia Spoločnosti (ak má pôvod mimo USA) a Predávajúci znáša všetky riziká a náklady spojené s dodaním Tovaru vrátane prepravných a poistných poplatkov, cla, daní a iných poplatkov. Predávajúci dodá všetok Tovar v súlade s pokynmi “Spoločnosti týkajúcimi sa objemu, zmesi a dátumov a časov dodania. Ak je akýkoľvek Tovar dodaný v objeme presahujúcom objednané množstvo alebo pred termínom, “Spoločnosť” ho môže vrátiť na náklady Predávajúceho alebo si ho ponechať a fakturovať Predávajúcemu všetky z toho vyplývajúce náklady na manipuláciu a skladovanie. “Spoločnosť” nebude spracovávať faktúry za Tovar odoslaný pred plánovaným dátumom dodania. “Spoločnosť” môže kedykoľvek zmeniť plánované dodávky písomným oznámením Predávajúcemu a uhradí Predávajúcemu primerané, zdokumentované, nevyhnutné dodatočné náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v dôsledku takýchto zmien. Pri plnení tejto objednávky zo strany predávajúceho je rozhodujúci čas. Ak Predávajúci nedodá akúkoľvek zásielku Tovaru v súlade s pokynmi “Spoločnosti”, “Spoločnosť” môže zásielku zrušiť a/alebo kúpiť náhradný tovar. Predávajúci uhradí spoločnosti “The Company” jej dodatočné náklady na obstaranie akéhokoľvek náhradného tovaru a akékoľvek náklady alebo straty, ktoré spoločnosti “The Company” vzniknú v dôsledku takéhoto zlyhania dodávky.

5. KONTROLY.

“Spoločnosť” a jej zákazníci môžu Tovar kedykoľvek skontrolovať a/alebo otestovať na vlastné náklady a Predávajúci im na tento účel poskytne svoje priestory a bezplatne poskytne potrebnú pomoc. Žiadne kontroly alebo skúšky zo strany “Spoločnosti” alebo jej zákazníkov však nezbavujú Predávajúceho akýchkoľvek jeho povinností podľa tejto zmluvy týkajúcich sa Tovaru. Ak “Spoločnosť” zistí, že akýkoľvek Tovar je chybný alebo nie je v súlade s jej špecifikáciami alebo požiadavkami, môže ho vrátiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny, požadovať od Predávajúceho jeho opravu alebo výmenu, prípadne jeho prepracovanie alebo opravu (sama alebo prostredníctvom tretích strán) a Predávajúci uhradí “Spoločnosti” vzniknuté náklady.

6 KVALITA.

Predávajúci bude dodržiavať požiadavky systému kvality ISO-9000, schopnosť Cpk 1,33 na svoje procesy a všetky ostatné normy a postupy kvality, ktoré poskytne “Spoločnosť”. Každú nezhodu musí schváliť “spoločnosť” pomocou žiadosti o odchýlku.

7. KONKURENCIESCHOPNOSŤ, CENOVÁ ZÁRUKA.

Predávajúci bude počas celej doby plnenia tejto objednávky konkurencieschopný v oblasti ceny, kvality, dodávok, technológie a služieb týkajúcich sa Tovaru. Predávajúci zaručuje, že jeho ceny pre “Spoločnosť” za Tovar nie sú a nebudú menej výhodné ako jeho ceny pre iných zákazníkov za rovnaký alebo porovnateľný tovar v porovnateľnom množstve. Predávajúci sa zaväzuje kedykoľvek znížiť svoje ceny podľa tejto objednávky, ak to bude potrebné na zachovanie tejto záruky.

8. FAKTÚRY, PLATBY.

Ak nie je v objednávke uvedené inak, predávajúci vystaví faktúru “Spoločnosti” v deň, keď zásielka opustí rezačku, a “Spoločnosť” uhradí faktúry do 60 dní od ich prijatia. Faktúra musí byť doručená v deň prijatia zásielky spoločnosťou alebo skôr. Predávajúci na všetkých faktúrach vyznačí “Názov spoločnosti a číslo objednávky. “Spoločnosť” môže zadržať alebo započítať z akejkoľvek platby faktúry akúkoľvek sumu, v súvislosti s ktorou existuje dobromyseľný spor podľa tejto objednávky alebo vyplývajúci z akejkoľvek inej transakcie s predávajúcim. Platba neznamená prijatie akéhokoľvek chybného alebo nevyhovujúceho Tovaru.

9. DÔVERNÉ INFORMÁCIE.

S výnimkou prípadov, keď je to potrebné na plnenie tejto Objednávky, keď to vyžaduje zákon a po predchádzajúcom písomnom oznámení Spoločnosti alebo po predchádzajúcom písomnom súhlase Spoločnosti, bude Predávajúci vždy zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, výkresoch, zákazníckych a technických špecifikáciách a údajoch akéhokoľvek druhu alebo povahy poskytnutých Spoločnosťou alebo v jej mene (či už písomne, elektronicky, ústne alebo vizuálne) alebo odvodených alebo vyvinutých Predávajúcim z nich v priebehu plnenia tejto Objednávky. Predávajúci tieto dôverné informácie nezverejní, nepoužije ich vo svoj prospech ani v prospech žiadnej inej strany, ani ich nebude kopírovať, ani nedovolí vyhotovenie kópií. Tieto povinnosti mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré sú predávajúcemu v čase ich zverejnenia spoločnosťou “The Company” zákonne známe alebo ktoré predávajúci získal od tretej strany oprávnenej na ich zverejnenie, ani na informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne známymi inak ako ich zverejnením predávajúcim. Predávajúci nebude zverejňovať ani propagovať existenciu alebo povahu tejto objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu “Spoločnosti.

10. PRÍSTUP K ZARIADENIAM.

Prístup do zariadení sa na požiadanie sprístupní zástupcom kupujúceho pre zabezpečenie kvality vrátane všetkých zástupcov zákazníka kupujúceho na účely overenia výrobku a vyhodnotenia kontroly zdrojov. Takéto overenia a hodnotenia nezbavujú predávajúceho zodpovednosti za dodanie vyhovujúceho výrobku ani nevylučujú následné zamietnutie pre nezhodu.

11. OZNÁMENIE CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU/REGISTRÁTORA.

Ak jeho zákazník v niektorom z nasledujúcich statusov postaví dodávateľa do pozície dodávateľa, dodávateľ je povinný písomne informovať “Spoločnosť” do 5 pracovných dní o tejto situácii.

12 Chrysler “Need of Improvement”, Ford Q-1 Revocation, GM Level II Controlled Shipping.

Ak registrátor uvalí na dodávateľa skúšobnú lehotu, dodávateľ o tom písomne informuje spoločnosť do 5 pracovných dní.

13. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PATENTOVÁ ZÁRUKA.

Ak “Spoločnosť” poskytne dizajn Tovaru alebo úplne alebo čiastočne uhradí Predávajúcemu náklady na jeho dizajn, potom “Spoločnosť” bude vlastniť všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa dizajnu. Ak Predávajúci poskytne dizajn Tovaru alebo znáša všetky náklady na jeho dizajn, Predávajúci bude vlastniť všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa dizajnu. V takom prípade Predávajúci týmto udeľuje Spoločnosti bezplatnú licenciu na používanie takéhoto duševného vlastníctva na prepracovanie, opravu alebo výmenu akéhokoľvek chybného alebo nevyhovujúceho Tovaru. Každá strana zaručuje druhej strane, že žiadne návrhy, ktoré poskytne podľa tejto zmluvy, neporušujú ani neprispievajú k porušeniu žiadneho amerického alebo zahraničného patentu alebo patentového práva alebo iného práva duševného vlastníctva tretej strany.

14 Záruka:

Predávajúci ďalej vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že: Tovar a služby dodané podľa tejto zmluvy budú zodpovedať špecifikáciám, výkresom, vzorkám alebo iným opisom poskytnutým alebo špecifikovaným kupujúcim a budú predajné z kvalitného materiálu a spracovania a bez vád; Tovar, ktorý je vlastným výrobkom predávajúceho alebo je v súlade so špecifikáciami predávajúceho, bude vhodný a dostatočný na zamýšľaný účel, a ak takýto tovar podlieha zákonu o bezpečnosti motorových vozidiel alebo Národnému zákonu o bezpečnosti premávky a motorových vozidiel Spojených štátov amerických alebo iným podobným právnym predpisom, takýto tovar zodpovedá všetkým bezpečnostným normám stanoveným podľa týchto právnych predpisov; a predávajúci odškodní a ochráni kupujúceho, jeho zákazníkov a používateľov jeho výrobkov, pred akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami alebo škodami vyplývajúcimi z porušenia tohto vyhlásenia a záruky alebo z toho, že tovar nespĺňa takéto normy, vrátane, bez obmedzenia, výrobných nákladov a ušlého zisku a iných osobitných škôd, ktoré kupujúci utrpel v dôsledku takéhoto porušenia.

15. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV.

Predávajúci zaručuje, že pri plnení tejto objednávky bude dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, vyhlášky a príkazy a poskytne spoločnosti a jej povereným osobám také osvedčenia alebo správy o dodržiavaní zákonov, ktoré si spoločnosť môže z času na čas vyžiadať.

16. NA MIESTE (NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY).

Dodávatelia a zhotovitelia budú postupovať s náležitou starostlivosťou, aby zabránili kontaminácii pôdy, vzduchu, povrchových a podzemných vôd v zariadení a jeho okolí. Budú tiež dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Pri výkone svojej činnosti musia zabezpečiť správnu likvidáciu materiálu a odpadu, ktorý sa používa alebo vzniká v zariadení. Predávajúci zaručuje, že Tovar riadne zatriedi, opíše, zabalí, označí, označí a poskytne všetky potrebné karty bezpečnostných údajov pre Tovar a zabalí a odošle ho v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi, nariadeniami a príkazmi týkajúcimi sa nebezpečných materiálov.

17. ŠPECIÁLNE NÁSTROJE.

Všetky lisovacie formy, prípravky, prípravky, výkresy, formy, vzory, šablóny, meradlá a podobne, ktoré “Spoločnosť” poskytne Predávajúcemu alebo zaplatí Predávajúcemu (úplne alebo čiastočne) za ich výrobu alebo nákup na použitie pri plnení tejto Objednávky (ďalej spoločne len “Náradie”), sú osobným vlastníctvom “Spoločnosti” alebo prípadne zákazníkov “Spoločnosti”. “Spoločnosť” nebude povinná zaplatiť za takéto Prístroje, ak je to vhodné, kým Predávajúci nepredloží “Spoločnosti” ich položkový zoznam a adekvátnu evidenciu nákladov a “Spoločnosť” neprijme Prístroje alebo prvú sériu Tovaru vyrobeného alebo zmontovaného pomocou nich. Ak Predávajúci neposkytne adekvátnu evidenciu nákladov, “Spoločnosť” nebude povinná zaplatiť viac, ako je reálna trhová hodnota Náradia, bez ohľadu na kúpnu cenu Náradia stanovenú v Objednávke. Kým je náradie v jeho držbe alebo správe, predávajúci zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie náradia a za všetky dane, odvody a podobné poplatky, ktoré sa naň vzťahujú. Predávajúci označí náradie v súlade s pokynmi “Spoločnosti tak, aby bolo možné ho presne identifikovať, a oddelí ho od ostatného náradia vo vlastníctve Predávajúceho, pokiaľ je to možné. Predávajúci bude na vlastné náklady opravovať a udržiavať Náradie, udržiavať ho v dobrom funkčnom stave a v prípade potreby ho vymení z akéhokoľvek dôvodu vrátane bežného opotrebovania. Predávajúci bude používať Náradie výlučne na výrobu Tovaru pre “Spoločnosť” podľa tejto Zmluvy a na žiadny iný účel. Po skončení platnosti, zrušení alebo ukončení tejto objednávky bude predávajúci bezplatne uchovávať náradie a všetky prevádzkové listy, údaje o procese alebo iné informácie potrebné na preukázanie jeho používania, kým nedostane pokyny spoločnosti o jeho odstránení alebo likvidácii, ktoré budú na náklady spoločnosti. Predávajúci týmto splnomocňuje “Spoločnosť” a/alebo prípadne zákazníka “Spoločnosti” a jej zástupcov, aby v mene Predávajúceho a ako jeho splnomocnenec pripravili, podpísali a podali také vyhlásenia o financovaní podľa Jednotného obchodného zákonníka a ich dodatky a podobné dokumenty, ktoré považuje za potrebné na preukázanie svojho vlastníctva Náradia.

18. OBCHODNÉ ÚVERY, KRAJINA PÔVODU.

Všetky obchodné úvery, vývozné úvery, colné úľavy, zľavy na daniach a poplatkoch a podobne, ktoré sa týkajú tejto objednávky, budú patriť “Spoločnosti”. Predávajúci bude spolupracovať so spoločnosťou pri získavaní týchto výhod a úverov. Predávajúci poskytne spoločnosti a jej povereným osobám takú dokumentáciu stanovujúcu krajinu pôvodu a hodnotu Tovaru, akú si spoločnosť vyžiada, vrátane prípadných čestných vyhlásení o výrobe a certifikátov o pôvode NAFTA.

19. ODŠKODNENIE.

Predávajúci bude brániť a odškodňovať “Spoločnosť” a jej riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, zákazníkov, koncových používateľov, nástupcov a postupníkov pred všetkými skutočnými a údajnými nárokmi, záväzkami, žalobami, škodami, stratami a výdavkami (vrátane poplatkov za právne služby a nákladov na právne služby), ktoré vznikli alebo boli spôsobené, úplne alebo čiastočne, porušením akéhokoľvek ustanovenia, termínu alebo podmienky tejto objednávky zo strany predávajúceho (vrátane, bez obmedzenia, záruk predávajúceho podľa tejto objednávky); nedbanlivého alebo úmyselného konania alebo opomenutia zo strany Predávajúceho pri plnení tejto Objednávky; a/alebo akejkoľvek udalosti, ktorá vedie k “zrušeniu tejto Objednávky zo strany Spoločnosti podľa odseku 25.

20 POISTENIE.

Predávajúci bude na vlastné náklady a vo výške a u poisťovateľov, ktorí sú pre spoločnosť uspokojiví, udržiavať poistné krytie pre odškodnenie pracovníkov, zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkami, verejnú zodpovednosť (vrátane zmluvnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkami) a zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Predávajúci na požiadanie predloží spoločnosti “The Company” potvrdenia o poistení, ktoré preukazujú toto krytie, uvedie spoločnosť “The Company” ako ďalšieho poisteného a bude vyžadovať písomné oznámenie spoločnosti “The Company” 15 dní pred zrušením alebo obmedzením krytia. Na základe rozhodnutia “Spoločnosti môže Predávajúci predložiť doklad o samopoistení. Dodržanie tohto odseku 20 nezbavuje predávajúceho jeho povinnosti obhajoby a odškodnenia podľa odseku 20.

21. UKONČENIE.

“Spoločnosť” môže kedykoľvek ukončiť túto objednávku z dôvodu výhodnosti písomným oznámením predávajúcemu. V prípade ukončenia zmluvy bude “Spoločnosť” povinná uhradiť Predávajúcemu výlučne nezaplatené faktúry za vyhovujúci Tovar, ktorý bol predtým odoslaný, a primerané, zdokumentované náklady Predávajúceho na suroviny, rozpracovaný Tovar a hotový Tovar, ktorý nie je možné zrušiť bez sankcie alebo predať vo všeobecnom obchode, pričom tieto náklady nesmú presiahnuť objemy uvedené v tejto Objednávke (ak ide o Spotovú objednávku) alebo v akýchkoľvek otvorených uvoľneniach podľa tejto Objednávky (ak ide o Celkovú objednávku) a sú splatné až po ich prijatí “Spoločnosťou”.

22. ZRUŠENIE.

“Spoločnosť” môže zrušiť túto objednávku bez zodpovednosti alebo ďalších záväzkov vyplývajúcich z tejto objednávky písomným oznámením predávajúcemu s 15-dňovou výpovednou lehotou, ak predávajúci poruší akékoľvek ustanovenie, termín alebo podmienku objednávky (alebo ak “Spoločnosť” predpokladá takéto porušenie); za predpokladu, že zrušenie bude neplatné, ak predávajúci odstráni porušenie (alebo poskytne záruky plnenia prijateľné pre “Spoločnosť”) v 15-dňovej výpovednej lehote. “Spoločnosť” môže túto objednávku okamžite zrušiť písomným oznámením predávajúcemu bez toho, aby niesla zodpovednosť alebo ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto objednávky. (i) ak Predávajúci neposkytne alebo odmietne poskytnúť Spoločnosti bezodkladne informácie a ubezpečenia o finančných a prevádzkových podmienkach Predávajúceho a jeho schopnosti dodávať Tovar podľa tejto Objednávky, ktoré môže Spoločnosť priebežne požadovať, a (ii) v rozsahu, ktorý nie je obmedzený zákonom, v prípade platobnej neschopnosti Predávajúceho, podania dobrovoľného alebo nedobrovoľného návrhu na vyhlásenie konkurzu Predávajúcim alebo proti Predávajúcemu, vymenovania správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty Predávajúceho, vykonania postúpenia pohľadávky Predávajúcim v prospech veriteľov alebo porovnateľnej udalosti.

23. VYŠŠIA MOC.

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za oneskorenie plnenia tejto objednávky spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly (vrátane, bez obmedzenia, vyššej moci, požiaru, povodní, vojnových udalostí a aktov zvrchovaných vlád), za predpokladu, že táto zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane povahu a predpokladané trvanie oneskorenia a vynaloží všetko primerané obchodné úsilie na zmiernenie akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát alebo škôd druhej zmluvnej strane. Ak predávajúci zaznamená akékoľvek omeškanie, ktoré trvá dlhšie ako 15 dní, spoločnosť môže bez zodpovednosti zrušiť túto objednávku alebo akékoľvek otvorené uvoľnenia podľa nej, a to vcelku alebo čiastočne, písomným oznámením predávajúcemu.

24. VÄZOBNÝ ÚČINOK.

Táto objednávka je záväzná pre zmluvné strany a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov, nástupcov a oprávnených postupníkov.

25. KUMULATÍVNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY.

“Nápravné prostriedky Spoločnosti uvedené v tomto dokumente sú kumulatívne a dopĺňajú akékoľvek iné alebo ďalšie nápravné prostriedky, ktoré má Spoločnosť k dispozícii podľa zákona alebo spravodlivosti.

26 ZRUŠENIE.

“Ak spoločnosť neuplatní žiadne právo stanovené v tomto dokumente alebo právo, na ktoré má nárok podľa zákona alebo spravodlivosti, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva alebo iných práv, na ktoré má nárok.

27 VŠEOBECNÉ.

Zmluva vyplývajúca z prijatia tejto Objednávky nebude postúpená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, bude v prospech a záväzná pre zmluvné strany a ich príslušných nástupcov, oprávnených postupníkov, dedičov, vykonávateľov a správcov a bude sa vykladať v súlade s vnútroštátnymi zákonmi provincie Québec, ktorej súdy majú výlučnú právomoc vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy, za predpokladu, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na Zmluvu vyplývajúcu z prijatia tejto Objednávky neuplatňuje. Každé zrieknutie sa alebo súhlas zo strany Nákupu, aby boli účinné, musia mať písomnú formu a nepredstavujú trvalé zrieknutie sa alebo súhlas.

28. RIEŠENIE SPOROV.

Strany sa pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, plnenia alebo neplnenia alebo vykonateľnosti objednávky prostredníctvom okamžitých rokovaní v dobrej viere a v prípade neúspechu týchto rokovaní zvážia alternatívne postupy riešenia sporov pred tým, ako sa uchýlia k súdnemu sporu.

29. ANGLICKÁ FORMA.

Výslovným želaním zmluvných strán je, aby táto dohoda bola vyhotovená v anglickom jazyku.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos da HUHOCO ACP DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS METÁLICAS LTDA. obedecem a um rígido controle de qualitade e são produzidos dentro de criteriosas normas e especificações, com o emprego das melhores matérias primas e a mais qualificada mão-de-obra. Os produtos fitas estiradas e estampadas, estão garantidos por um período de 30 dias a contar da dato de emissão da Nota fiscal contra corrosão (ferrugem) e 90 dias a contar da dato de emissão da Nota Fiscal para outros problemas. Os itens de alumínio pré-pintados estão garantidos por um período de 180 dias a contar da dato da compra e 90 dias para os itens que tem o aço como substrato. Os produtos revestidos com NBR estão garantidos por um período de 180 dias para inox e 90 dias para aço baixo carbono com depósito de zinco ou fosfato, os itens em NBR produzidos em aço baixo carbono sem pré-revestimento não tem garantia quanto a corrosão. Záruka sa vzťahuje výlučne na prípadné defeitos decorrentes da fabricação ou material empregado na confecção do produto, o qual poderá ser reparado ou substituído, conforme o caso, a critério da HUHOCO. V prípade priemyselných spoločností (prestação de serviço) je záruka na výrobok 45 dní, ale zodpovednosť za podklad a jeho dôveryhodný pôvod nesie zákazník a kvalita výrobku môže mať vážny vplyv na kvalitu náteru. Para que o produto alcance longa durabilidade e funcionalidade, solicitamos ao nosso cl1iente que atenda aos seguintes cuidados mínimos necessários:

  • UDRŽIAVAJTE VÝROBOK V MIESTNEJ VENTILÁCII, V DLHÝCH PRIESTOROCH, PRI TEPLOTÁCH, KTORÉ NEPREKRAČUJÚ 50ºC (CINQUENTA GRAUS CELSIUS). EM REGIÕES PRÓXIMAS AO MAR, O PRODUTO DEVE SER PROTEGIDO DO CONTATO COM A SALINIDADE.
  • O PRODUTO NÃO PODE SER EMPILHADO OU INCLINADO, INCLUSIVE QUANDO TRANSPORTADO, POIS ISSO PODE ALTERAR SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
  • ODPORÚČAME, ABY SA LOTE SEJA INTEGRALMENTE CONSUMIDO O MAIS RÁPIDO POSSIVEL APÓS SUA ABERTURA. CASO O LOTE DO PRODUTO SEJA APENAS PARCIALMENTE UTILIZADO, O RESTANTE DEVERÁ SER NOVAMENTE ACONDICIONADO, EM EMBALAGEM ADEQUADA, LIVRE DO CONTATO COM O AR E UMIDADE, DE FORMA A EVITAR DANOS DECORRENTES DE SUA EXPOSIÇÃO.
  • O CONTATO DO PRODUTO COM QUALQUER MATERIAL QUÍMICO, TAIS COMO GRAXAS, ÓLEOS OU POMADAS, DEVE SER TERMINANTEMENTE EVITADO.
  • NÃO PROSSEGUIR NENHUMA ETAPA QUANDO NA NOTIFICAÇÃO DE UMA POSSÍVEL NÃO CONFORMIDADE. MANTER O MATERIAL EM BOBINA.

NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE

O Cliente, quando detectar uma não conformidade, deverá notificar a Huhoco atravéz de e-mail, informando o lote Huhoco do item – com um um breve relato do “problema” – é obrigatório amostra e photo que evidencie claramente a não conformidade (um não substitue a ausência do outro). A rastreabilidade do produto é expressamente obrigatória para prosseguir com a notificação.

Todo o produto não conforme deverá ser mantido em sua embalagem original (respeitando as condições para garantia) e todas as peças (extrudadas / pré form ou outro processso) não conformes deverão ser retidos/segregados e deverão ficar a disposição da Assistência Técnica da Huhoco até a detecção da causa raiz do problema.

Toda e qualquer necessidade de troca do produto, deve ser comunicado previamente ao serviço técnico da Huhoco, que iniciará o processo de garantia e instruirá os procedimentos ao cliente caso a causa raiz seja devidamente comprovada de responsabilidade Huhoco.

O não atendimento das condições acima informadas poderá acarretar em uma recusa formal da reclamação.

Spoločnosť HUHOCO nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spôsobené výrobkom v dôsledku jeho používania alebo používania mimo rámca odporúčaní uvedených v tomto dokumente, alebo aj v dôsledku jeho nevhodnej prepravy alebo používania.